Obchodní podmínky
Dodací podmínky
Platební podmínky
Reklamační řád

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.blackjesus-clothing.com (prodávající), jehož provozovatelem je Lunick Destin Ondongo, IČ: 05735441. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Takto vyplněná objednávka je závazná. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.blackjesus-clothing.com kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Osobní data jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Firma si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro zasílání informací o akcích a novinkách, které aktuálně probíhají. Zákazník může projevit přání, aby mu tyto informace nebyly zasílány, což bude respektováno.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že vybrané zboží se již nevyrábí nebo nedodává a výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena dohodnutým způsobem. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem


Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky a je zpravidla od 3. do 10.dnů. Délka dodací lhůty se odvíjí od toho, jestli je objednané zboží na skladě. V případě, že z různých důvodů bude dodací lhůta delší, či nebude v dohledné době možné vyřídit objednávku celou, budeme Vás o tom informovat e-mailem, případně na telefonním čísle uvedeném v objednávce a bude Vám nabídnuto náhradní řešení. Na základě naší dohody tuto objednávku vyřídíme či zrušíme. Proto doporučujeme uvádět i kontaktní telefonní číslo.

U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení dobírkou, prostřednictvím Česká Pošta.

K ceně objednávky s dobírkou bude připočteno poštovné 39,- Kč pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky. U platby předem převodem na účet prodávajícího bude poskytnuta doprava zdarma. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad s cenou za zboží a vyúčtováním poštovného.


Platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách BLACK JESUS CLOTHING jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo úhrady za dobírku. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. Nakupování na www.blackjesus-clothing.com zde uvedenými pravidly a pro jednotlivé nákupy platí ceny i obchodní podmínky, zveřejněné na tomto internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky. Všechny ceny uváděné na internetovém obchodě www.blackjesus-clothing.com jsou včetně DPH.


Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky (dodací list, daňový doklad,…).

Dále je nutné, aby kupující v případě že vrací prodávajícímu vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Cestu reklamovaného zboží k provozovateli hradí zákazník, cestu opraveného zboží k zákazníkovi hradí provozovatel. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové a nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z neodborného zacházení se zbožím. Zde je důležité, aby se zákazník řídil pokyny k ošetřování, které jsou dodávány spolu s objednaným zbožím. Reklamace mechanického poškození výrobku není možné uznat. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně. Písemné oznámení, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, spolu s vadným zbožím odešle kupující v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě na adresu : Lunick Destin Ondongo Black Jesus Clothing K Levému Hradci 214, Řež 250 68.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Napište nám co máte na srdci

Nebo nás začněte sledovat